Hållbara placeringar

Hållbarhet har blivit ett alltmer aktuellt område. Vi har störst möjlighet att bidra till hållbarhet genom att ge hållbara råd och uppmärksamma våra kunder på hur man kan påverka och bidra till en ökad hållbarhet.

Det finns olika arbetssätt som finansiella företag använder för av för att ta ett miljö- och samhällsansvar i sina produkter och på så sätt bidra till en hållbarhet. Det finns lite olika metoder som dessa finansiella företag använder utifrån vilka hållbarhetsfaktorer de tagit ställning till. Dessa kan utgöras av miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Vissa bolag som ger ut en finansiell produkt kan exempelvis välja bort vissa företag inom vissa specifika branscher, exempelvis branscher inom vapen, tobak, alkohol eller olja. Det kan även vara så att man i produkten väljer att enbart investera i branscher som utvecklar och verkar för förnybara energialternativ. De finansiella företagen kan även använda ett ägarinflytande för att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller förbättra arbetsvillkoren för arbetare.

Vid rådgivning inom den finansiella sektorn så kan man beakta vissa risker vid en investering eller placering. Hållbarhetsrisker är en sådan risk som kan beaktas, dvs. en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde.

Idag har vi möjlighet att i viss omfattning beakta negativa effekter för hållbarhetsfaktorer i vår rådgivning till dig. Det gör vi genom att fråga dig om hållbarhetsaspekter är viktiga för dig i samband med att vi ger dig råd om försäkringar och sparande. Svarar du att det är viktigt kommer vi endast att rekommendera dig produkter där försäkringsbolagen och fondbolagen tar hänsyn till de hållbarhetsaspekter som du ansett viktiga. Vi kommer däremot inte att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka försäkringsprodukter som vi kan komma att rekommendera dig. Vi bedömer alltså att relevanta hållbarhetsrisker är hänförliga till de placeringar som finns i de försäkringar som erbjuds till dig.

Hållbarhetsrisker har integrerats i vår rådgivningsverksamhet genom de kunskapskrav som Navista vid var tid ställer på sina anställda. Detta innebär att vi vid utbildningar och fortbildningar även ska ha tillräcklig kunskap om hållbarhetsrisker.

Hållbarhetsrisker har även integreras i rådgivningsverksamheten genom att intressekonflikter mellan försäkringsbaserade investeringsprodukter och pensionsförsäkringar som är, respektive inte är, hållbara identifieras och i förekommande fall dokumenteras och hanteras. I den utsträckning Navista får information om förändringar i hållbarhetsrisker för berörda produkter, vilken kan ha en materiell och faktiskt påverkan på rådgivningen eller avkastningen, ska berörda kunder informeras i relevant utsträckning, exempelvis genom förnyad förköpsinformation och/eller rådgivning.

Ersättning som betalas eller tas emot inom ramen för Navistas försäkringsförmedlingsverksamhet av investeringsbaserade försäkringsprodukter ska inte inverka negativt på hållbarhetsrisker, på kundens hållbarhetspreferenser eller leda till ett överdrivet risktagande av hållbarhetsrisker. Det finns i nuläget inte någon specifik ersättning kopplad till hållbarhetsrisker.

Navista tar i nuläget inte full hänsyn till den negativa effekt placeringsalternativen kan få på hållbarhetsfaktorer med hänsyn till Navistas art, storlek och komplexitet samt eftersom regelverket för rådgivning om hållbara investeringar ännu inte är till fullo framtaget. Navista informerar dock kunder om relevanta hållbarhetsrisker förknippade med valda placeringar.

Navista utvärderar löpande detta ställningstagande.

I vilken utsträckning placeringsalternativ kan leda till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer är beroende av placeringen i det enskilda fallet.